27-05-2016

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της «6μηνης συντήρησης επίβλεψης και λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων στο κτίριο του Αρείου Πάγου»

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της “6μηνης συντήρησης επίβλεψης και λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων στο κτίριο του Αρείου Πάγου”, με προϋπολογισμό δαπάνης 50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (40.650,41€ συν 23% ΦΠΑ, δηλ. 9.349,59€), με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για τρεις επιπλέον μήνες με τους ίδιους όρους και ανάλογο τίμημα. 

pdf.png1.ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ.pdf

pdf.png2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

pdf.png3.ΓΕΝΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ.pdf

pdf.png4.ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_-_Παράρτημα_I.pdf

pdf.png5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ_ΚΑΙ_ΔΑΠΑΝΗΣ_-_Παράρτημα_II.pdf

pdf.png6.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_ΚΑΙ_ΥΛΙΚΩΝ_-_Παράρτημα_III.pdf

pdf.png7.ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_-_Παράρτημα_V.pdf

TOP