05-05-2016

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της “εξάμηνης συντήρησης, επίβλεψης και λειτουργίας των ηλεκτρολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων στα κτίρια των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών”

pdf.png1_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ.pdf
pdf.png2_ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf
pdf.png3_ΓΕΝΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ.pdf
pdf.png4_ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_.pdf
pdf.png5_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ_ΚΑΙ_ΔΑΠΑΝΗΣ.pdf
pdf.png6_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_ΚΑΙ_ΥΛΙΚΩΝ.pdf
pdf.png7_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.pdf

TOP