09-12-2015

«Προμήθεια 4.000 τεμαχίων ανταλλακτικών Πινακίδων Θρανίου για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας»

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «προμήθεια 4.000 τεμαχίων ανταλλακτικών Πινακίδων Θρανίουγια την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας»,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

pdf“Προμήθεια 4.000 τεμαχίων ανταλλακτικών Πινακίδων Θρανίου για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας»

TOP