27-07-2020

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 21ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2020»

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Κάτοψη Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

TOP