27-07-2021

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης για το έργο: “Επισκευή & Συντήρηση Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Αρκιοιών και βοηθητικού κτιρίου Δήμου Πάτμου”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο Μελέτης

TOP