23-03-2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ – Αποκατάσταση επικεραμώσεων στέγης, εσωτερικών ψευδοροφών, εξωτερικών κουφωμάτων, μονώσεις, χρωματισμοί

Διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή

Κάτοψη στέγης

Λεπτομέρεια στέγης

Φωτογραφική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

 

TOP