29-09-2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Aναδιαρρύθμιση & ανακατασκευή των w.c. στα κτίρια 6,9 &10 και επισκευές επιχρισμάτων & μαρκιζών στα κτίρια 2,4,12 του Πρωτοδικείου Αθηνών στο συγκρότημα Ευελπίδων»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Σχέδια [7zip]

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) [PDF]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) [DOC]

TOP