02-01-2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (T.E.Y.Δ.) – [doc]

TOP