02-01-2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

TOP