04-09-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη δημοπράτησης & συγκεκριμένα αρχιτεκτονική, στατική μελέτη εφαρμογής & μελέτη εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου “Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση συγκροτήματος PET-CT στο Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Μελέτη.7z

Προεκτιμώμενη Αμοιβή

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

TOP