03-11-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ PET-CT ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ»

Διακήρυξη

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Μελέτη – Στοιχείο 1

Μελέτη – Στοιχείο 2

Μελέτη – Στοιχείο 3

Μελέτη – Στοιχείο 4

Μελέτη – Στοιχείο 5

 

TOP