28-07-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Ανακαίνιση πτέρυγας Ρηγοπούλου, κτιρίου 300 ΑΝΔΡΩΝ» στο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» – Β’ φάση: Εσωτερική ανακαίνιση Νοσηλευτικών Μονάδων»

Διακήρυξη

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [docx]

TOP