08-04-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ PET-CT ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Διακήρυξη

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών

Τεχνική Περιγραφή Η/Μ Εγκαταστάσεων

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συστήματος

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).- [pdf]

TOP