10-07-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή περίφραξης νότια και εξωτερικά του Καταστήματος Κράτησης Κω και ανακατασκευή του υπάρχοντος ποδοσφαιρικού γηπέδου»

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) -[doc]

TOP