13-05-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση τριών χώρων επισκεπτηρίων στο Γ.Κ.Κ. Δράμας – (Διαμέρισμα οικογενειακού επισκεπτηρίου, χώρος παιδικού επισκεπτηρίου και χώρος διαδικτυακού επισκεπτηρίου) – Οικοδομικές εργασίες

Διακήρυξη

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

 

Τεχνική Περιγραφή

 

Προϋπολογισμός Μελέτης

 

Τιμολόγιο Μελέτης

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συστήματος

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [pdf]

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

TOP