07-11-2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή περίφραξης νότια και εξωτερικά του Καταστήματος Κράτησης Κω και ανακατασκευή του υπάρχοντος ποδοσφαιρικού γηπέδου»

Διακήρυξη

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

 

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

 

Προϋπολογισμός Μελέτης

 

Τιμολόγιο Μελέτης

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συστήματος

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [pdf]

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

TOP