27-07-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ PET-CT ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Μελέτη.7z

Προεκτιμώμενη Αμοιβή

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

 

TOP