02-12-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- Χρωματισμοί και συντήρηση δαπέδων»

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

TOP