30-11-2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

TOP