20-11-2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού δύο ακροατηρίων στο Ισόγειο και στο Β’ Όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, κατόπιν νέας διαμόρφωσης – επέκτασης»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

TOP