27-06-2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια 400 καθίσματα και 200 σετ θρανίων (θρανίο και 4 καθίσματα), για τις ανάγκες των Νηπιαγωγείων της χώρας»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

TOP