18-09-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων ως μέτρα ασφαλείας στο κτήριο του ΣτΕ Αθήνας, επί των οδών Αρσάκη – Ελ. Βενιζέλου – Πεσμαζόγλου»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [.doc]

TOP