05-02-2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «Ετήσια παρακολούθηση και στοιχειώδης συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) –  [.doc]

TOP