14-12-2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τον “Έλεγχο υλικών οπλισμένου σκυροδέματος και Υδρογεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα στο ΕΠΑΛ – Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου”

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [docx]

TOP