13-03-2017

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια 200 χαρτοθήκες ξύλινες και 400 παγκάκια ξύλινα, για τις ανάγκες των Σχολείων της χώρας»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

TOP