29-10-2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια Συσκευής Ανίχνευσης Ναρκωτικών και Εκρηκτικών Ουσιών για το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Δράμα)»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) –  [.doc]

TOP