27-08-2019

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια Φορητής Συσκευής Ανίχνευσης Ιχνών Ναρκωτικών και Εκρηκτικών Ουσιών στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων» (CPV: 38544000-0 και 38546000-4)

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.doc]

TOP