03-04-2019

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια και παράδοση τροχήλατων, πλαστικών κάδων απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση αναγκών Καταστημάτων Κράτησης της χώρας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) –  [.doc]

TOP