28-02-2019

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο Γενικό κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)» (CPV: 7971000-4, 79713000-5)

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) –  [.doc]

TOP