05-02-2019

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Ζ για το υπολογιστικό κέντρο του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ στο Ειρηνοδικείο Αθηνών» (CPV : 31121000-0)

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

TOP