13-03-2019

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την εκπόνηση στατικής μέλετης στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΕΑΚΚΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ»

Διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς – [doc]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

TOP