04-06-2019

Συνοπτικός διαγωνισμός “Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλήρους Οδοντιατρικού Συγκροτήματος στο Κατάστημα Κράτησης Πάτρας.

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.doc]

TOP