03-06-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Μελέτες Ωρίμανσης, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής του έργου:

“Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, αναφορικά με θερμομόνωση, κλιματισμό – Ζ.Ν.Χ. και φωτισμό”

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Τεύχος Προεκτιμόμενων Αμοιβών

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και προϋπολογισμός έργου

TOP