20-10-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατεδάφιση Κτιριακού Συγκροτήματος ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Κισσάμου Χανίων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

TOP