02-11-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης. “Μελέτη Εφαρμογής” του έργου: “Αξιοποίηση Συστημάτων ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου”

Διακήρυξη Διαγωνισμού – Ορθή επανάληψη

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Παραρτήματα Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων.7z

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

TOP