06-12-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: “Μελέτη Εφαρμογής Ενεργειακής Αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Παραρτήματα.7z

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

TOP