13-01-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου Eκπόνησης Mελέτης. “Μελέτη Εφαρμογής – Ωρίμανσης Πράξης” της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομείου Ξάνθης”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Παραρτήματα.7z

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

TOP