24-05-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση Βλαβών και Επισκευές στο Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

 

Στις 19.05.2022 και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 αναρτήθηκαν οι μελέτες:

Μελέτη.7z

 

TOP