15-09-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών, απαιτούμενες εγκρίσεις και έκδοση οικοδομικής αδείας για το 23ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας (2/θέσιο Ολοήμερο)”»

Παροχή Διευκρινήσεων και Τροποποιήσεις Διακήρυξης 

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

TOP