15-09-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης “Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης” του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γ.Ν. Νίκαιας, “Άγιος Παντελεήμων””

Παροχή Διευκρινήσεων και Τροποποιήσεις Διακήρυξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Παραρτήματα Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων 7z

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

TOP