09-03-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “Εκπόνηση Μελετών, Απαιτούμενες Εγκρίσεις και Έκδοση Οικοδομικής Αδείας για την προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας στο Γυμνάσιο-Λύκειο Κυθήρων – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις”.

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Δημοσίευση Διακήρυξης

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

TOP