18-12-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Δημοσίευση Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο Μελέτης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή

 

TOP