09-11-2023

Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Αναγκαίες εργασίες σε ακίνητο επί των οδών Σμύρνης και Τριφύτσου 10, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης για τη στέγαση της Δομής “ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τιμολόγιο Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή

Δημοσίευση Διαγωνισμού

TOP