12-04-2024

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Δημοσίευση Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός μελέτης

Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

TOP