16-04-2024

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “14ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τεχνική Έκθεση

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τιμολόγιο Προσφοράς

Δημοσίευση Διαγωνισμού

 

TOP