06-10-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Επεμβάσεις για την βελτίωση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων(οικοδομικές και Η/Μ εργασίες) στο Γυμνάσιο Διστόμου”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές Οικοδομικών Εργασιών και Η/Μ Εγκαταστάσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δημοσίευση Διαγωνισμού

Τιμολόγιο Πρόσφορας

TOP