31-05-2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης. “Μελέτη Εφαρμογής – Ωρίμανση Πράξης για το έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Ενεργειακή Προμελέτη

 

TOP