16-04-2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής σκάφης προστασίας, ως μέτρο ασφαλείας στο κτήριο του Σ.τ.Ε. Αθήνας, επί των οδών Αρσάκη – Ελ. Βενιζέλου – Πεσμαζόγλου – Σταδίου»

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [.doc]

TOP