25-11-2015

Προμήθεια 4.500 τεμαχίων (σετ) ξύλινη έδρα και πλάτη καθίσματος γυμνάσιου – λυκείου για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

pdfΔιακήρυξη

TOP