27-07-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός «Μελέτη δημοπράτησης και συγκεκριμένα αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής, μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου “Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση συγκροτήματος PET-CT στο Νοσοκομείο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Μελέτη.7z

Προεκτιμώμενη Αμοιβή

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

TOP